Algemene voorwaarden poker series

Algemene voorwaarden poker series

ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNEMERS Pokeren.nl Poker Series 2015

 

Pokeren.nl
Manolis Trading B.V.
KvK 09108290
BTW Nummer: 8089.68.051.B.01
Postbust 1533

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Pokeren.nl Poker Series georganiseerd door Pokeren.nl ongeacht in welk jaar.
Organisator: Pokeren.nl handelend onder de naam Pokeren.nl BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amersfoort onder KVKnummer 09108290.
Inschrijver: Iedere natuurlijke persoon die zich door middel van een registratieformulier als deelnemer aan het evenement heeft aangemeld, ongeacht of deze aanmelding is geaccepteerd door de Organisator.
Deelnemer: ieder natuurlijk rechtspersoon die zich heeft ingeschreven voor deelname aan de Pokeren.nl Poker Series
Evenement: Pokeren.nl Poker Series als evenement in zijn geheel, waaronder zowel de voorrondes, de halve finales als de finale vallen.
Speellocatie: plaats waar het event zich afspeelt.
Event locatie, datum en aard van gebeurtenis die is overeengekomen.
Huisreglement: Het op de speellocatie onderhavige reglement.
Spelreglement: Het spelreglement van de Pokeren.nl Poker Series

 

Artikel 2. Deelname
1. Deelname aan de Pokeren.nl Poker Series is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en het inschrijfgeld voor aanvang van het evenement volledig is voldaan en de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
1a. Eventuele onjuiste gegevens of onbevoegd aangaan van de deelnemingsovereenkomst zijn voor rekening en risico van de inschrijver.
2. De deelnemer mag uitsluitend deelnemen aan het evenement indien deze natuurlijke persoon tenminste de door de organisator vastgestelde minimum leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op de dag van het evenement.
3. De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemers persoonlijk.
4. Inschrijfgelden worden in geen enkel geval gerestitueerd.
5. Het is de deelnemers niet toegestaan zijn/haar rechten uit de overeenkomst over te dragen aan derden.
6. Organisator kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.
7. Deelnemer dient zich te houden aan het geldend huisreglement en het spelreglement van de Pokeren.nl Poker Series. Het overtreden van deze reglementen kan maatregelen genomen door de Organisator tot gevolg hebben, waaronder diskwalificatie van deelname aan het evenement en verwijdering uit de speellocatie.

 

Artikel 3. Annulering
1.Een ingediend registratieformulier c.q. deelnemingsovereenkomst kan niet eenzijdig door de inschrijver c.q. de deelnemer worden ingetrokken of gewijzigd, ongeacht of deze reeds is geaccepteerd door de organisatoren.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid
1.Deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het direct gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

 

Artikel 5. Portretrecht
1.Deelnamer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.
2. De Speler geeft Pokeren.nl door inschrijving aan de Pokeren.nl Poker Series zijn onherroepelijke en onvoorwaardelijke, royalty-vrije toestemming om beeld-, geluid- en filmopnamen
(de “Opnames”) van het Pokertoernooi te (doen) maken en deze Opnames via verschillende soorten media waaronder –maar niet daartoe beperkt- radio, televisie, narrowcasting, internet, kranten en magazines in binnen- en buitenland geheel of gedeeltelijk te (laten) openbaren en te (laten) verveelvoudigen, waaronder begrepen het bewerken en hergebruik van de Opnames. De Speler kan bij dergelijke opnamen bij naam worden genoemd en herkenbaar in beeld worden gebracht.

 

Artikel 6. Persoonsgegevens
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent de deelnemer toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos bezwaar aan te geven middels geschrift of e-mail, waarna de organisator het verstrekken van de gegevens zal stopzetten. De Deelnemer verleent door deelname toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van zijn/haar naam en wedstrijdresultaten bijvoorbeeld door middel van publicatie op internet of in dagbladen.

 

Artikel 7. Geschillen
1. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslissen de Organisatoren.
2. Op de Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Nijmegen.Pokeren.nl Poker Series

 

Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl