Ksa: nadere informatie vergunning online gokken

Ksa: nadere informatie vergunning online gokken

Auteur: Roy

Datum: 14 nov. 2019 09:56

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft eerder deze week meer informatie gegeven over de voorwaarden voor een online kansspelvergunning. Hiermee kunnen potentiële aanvragers zich alvast voorbereiden op het vergunningentraject dat van start gaat zodra de Wet Kansspelen op afstand van kracht wordt. De exacte datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

 

De tekst is afkomstig van de website van de Kansspelautoriteit.

 

Betaal online net als Lex Veldhuis veilig en snel via MuchBetter

 

De Wet Kansspelen op afstand stelt eisen aan toekomstige vergunninghouders. De Ksa informeert potentiële vergunningsaanvragers nu alvast op hoofdlijnen over wat er straks wordt gevraagd om met succes een aanvraag in te kunnen dienen. De Ksa moet hierbij een slag om de arm houden, omdat de lagere regelgeving van de wet nog niet definitief is. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor het kansspelbeleid, werkt hier momenteel aan.

 

Voorwaarden
De Ksa is op dit moment bezig, voor zover mogelijk, alvast de vergunningsvoorwaarden in te vullen. De informatie die nu bekend is gemaakt, is aanvullend op de informatie die in juli 2019 werd gepubliceerd. De Ksa hecht er aan marktpartijen regelmatig op de hoogte te brengen van de stand van zaken. Dat zorgt straks voor een efficiënt vergunningsverleningsproces.

 

Workshops
In een volgende fase zal de Ksa workshops voor potentiële vergunningsaanvragers organiseren. Tijdens die workshops wordt nadere informatie verstrekt, onder meer over de technische vereisten waar aan moet worden voldaan voor een vergunning. Zo komt er straks een Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Ook moet elke kansspelaanbieder spelgegevens in een Controledatabank opslaan en de Ksa daar toegang toe verlenen. Wanneer de workshops worden gehouden, wordt later bekendgemaakt. Dit is mede afhankelijk van het definitief worden van de lagere regelgeving. Dan kan de Ksa ook meer gedetailleerde informatie over het aanvraagformulier verstrekken.

 

Achtergrond
Online kansspelen zijn in Nederland nu nog verboden. Het huidige wettelijk regime kent geen mogelijkheden om een vergunning te verlenen voor het aanbieden van online kansspelen. Dit gaat veranderen. Vergunningen kunnen worden aangevraagd vanaf het moment dat de wetgeving daadwerkelijk in werking treedt.

 

Digitaal en taal
Aanvragen verlopen digitaal en in de Nederlandse taal. Een enkele bijlage kan zo specifiek zijn dat ook in het Engels mag worden gecommuniceerd. Als dat het geval is, wordt dat expliciet vermeld. Van alle officiële documenten die niet in de Nederlandse taal zijn opgesteld, moet een vertaling in het Nederlands worden toegevoegd.

 

Kosten
Een aanvraag gaat 45.000 euro kosten. Als de vergunning niet wordt verleend, vindt geen teruggave plaats.

 

Eisen
Aanvragen worden alleen behandeld als ze volledig zijn ingevuld en de identiteit van de aanvrager duidelijk is en betaling heeft plaatsgevonden. Bij alle onderwerpen wordt gevraagd om bewijsstukken. In een later stadium communiceert de Ksa welke specifieke bewijsstukken dit zullen zijn. Aan sommige bewijsstukken wordt de (aanvullende) eis gesteld dat ze gekeurd worden door een onafhankelijke derde. Dit moet gebeuren door een door de minister voor Rechtsbescherming (verantwoordelijk voor het kansspelbeleid) aangewezen keuringsinstelling. Deze aanwijzing gebeurt op een later moment. Welke stukken aan een keuring onderworpen moeten worden, wordt eveneens later bekendgemaakt.

 

Pokercode x Pokercode x Card Player Lifestyle Blog Banner 728x90


Documenten moeten in een direct op tekst doorzoekbaar PDF-formaat worden aangeleverd. Informatie moet zo beknopt als mogelijk worden aangeleverd en zijn toegesneden op de vraag. Er kunnen beperkingen worden gesteld aan het aantal en/of de omvang van de documenten die mogen worden aangeleverd. De Kansspelautoriteit kan documenten weigeren die aanzienlijk meer informatie bevatten dan noodzakelijk is voor de behandeling van de aanvraag.

 

Vier soorten kansspelen
Er kan straks een vergunning worden aangevraagd voor het op afstand organiseren van vier soorten kansspelen:

 

- Casinospelen waarbij de spelers tegen de vergunninghouder spelen;
- Casinospelen waarbij de spelers tegen elkaar spelen;
- Weddenschappen op gebeurtenissen tijdens een sportwedstrijd of op de uitslag van een sportwedstrijd;
- Weddenschappen op uitslagen van paardenrennen en harddraverijen.


Beoordeling
De raad van bestuur van de Ksa geeft alleen een vergunning af als de aangeboden spellen op verantwoorde, betrouwbare en controleerbare wijze worden georganiseerd. Op basis van een ingediende vergunningsaanvraag wordt hierover een algeheel oordeel geveld. De Ksa toetst vergunningsaanvragen aan wet- en regelgeving. Waar deze nadere concretisering behoeft, volgen beleidsregels. Die worden gepubliceerd ruim voordat de vergunningsprocedure start.

 

Eerdere informatie
Deze informatie is aanvullend op de informatie die in juli 2019 werd gepubliceerd.

De onderwerpen die in de vergunningsaanvraag aan de orde gaan komen:


Betrouwbaarheid
Aan een vergunning in het kader van de Wet Kansspelen op afstand zijn strenge eisen op het gebied van betrouwbaarheid verbonden. Betrouwbaarheid kan in het geding komen als er sprake is van straf-, bestuurs- of fiscaalrechtelijke antecedenten. Het gaat daarbij niet alleen om de antecedenten van de vergunningsaanvrager zelf, maar ook om de volgende, aan hem gerelateerde, natuurlijke personen en rechtspersonen:

 

- (In)directe belanghebbenden inclusief uiteindelijk belanghebbenden;
- (In)directe bestuurders;
- (In)directe bestuurders van belanghebbenden;
- Andere beleidsbepalers en medebeleidsbepalers;
- (In)direct ondergeschikte rechtspersonen (tot acht jaar terug);
- (In)direct nevengeschikte rechtspersonen (tot acht jaar terug).


Bij de vergunningaanvraag moeten al deze (rechts)personen geïdentificeerd worden. Ook moet een netwerktekening worden verstrekt die is afgegeven door een onafhankelijke beoefenaar van een juridisch beroep in de Europese Unie (zoals een accountant, advocaat of (kandidaat-)notaris). Op die netwerktekening moeten alle genoemde (rechts)personen en de onderlinge relaties zijn aangegeven.


Vervolgens moeten de antecedenten van al de bovengenoemde (rechts)personen opgegeven worden (tot acht jaar terug). Voor zover de genoemde partijen natuurlijke personen zijn die de afgelopen acht jaar in het buitenland hebben gewoond, moet een buitenlands equivalent van een verklaring omtrent het gedrag worden overgelegd.
In het kader van het toetsen van de betrouwbaarheid worden ook vragen gesteld over eerder onvergund aanbod van kansspelen op afstand. Hierover heeft de Kansspelautoriteit al een conceptbeleidsregel bekend gemaakt.

 

> Gevraagd wordt om bewijsstukken van hierboven genoemde punten.

 

Deskundigheid
Een voorwaarde om een vergunning te krijgen in het kader van de Wet Kansspelen op afstand, is dat de aanvrager een beleidsplan heeft waarin staat hoe hij ervoor zorgt dat werknemers passende kennis op het gebied van kansspelen hebben en houden. Denk in dit verband aan kennis van relevante wet- en regelgeving, verslavingspreventie, consumentenbescherming en financiële voorschriften.

 

> Gevraagd wordt om bewijsstukken van hierboven genoemde punten.

 

Continuïteit & afgescheiden spelerstegoeden
De Ksa toetst bij de aanvraag van een vergunning de continuïteit van de organisatie van de aanvrager. Om voor een vergunning in het kader van de Wet Kansspelen op afstand in aanmerking te komen mag:

 

- de vergunninghouder niet in staat van faillissement of liquidatie verkeren;
- er geen sprake zijn van surseance van betaling;
- er geen beslag zijn gelegd op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de vergunninghouder of op een of meer van zijn bedrijfsmiddelen die een aanmerkelijk deel van zijn vermogen vormen.

 

Er moeten daarnaast passende maatregelen zijn getroffen die ervoor zorgen dat spelerstegoeden worden afgescheiden van het bedrijfskapitaal. Een stichting derdengelden en een bankgarantie behoren tot de mogelijkheden. De garantie van kunnen terugbetalen van spelerstegoeden moet worden gestaafd met een zogenoemd exitplan. Hieruit blijkt in geval van discontinuïteit:

 

- Welke stappen de vergunninghouder zet;
- Hoe en wanneer de door de vergunninghouder genomen passende waarborgen - waaronder de spelerstegoeden - geactiveerd worden;
- Hoe en wanneer de spelers geïnformeerd worden.


> Gevraagd wordt om bewijsstukken van de hierboven genoemde punten.

 

Verslavingspreventie
Om voor een vergunning in het kader van de Wet Kansspelen op afstand in aanmerking te komen, moet de aanvrager in Nederland een vertegenwoordiger hebben op het gebied van

verslavingspreventie. Verder moet de aanvrager beschikken over een verslavingspreventie- en opleidingsbeleid. Het verslavingspreventiebeleid moet in samenwerking met deskundigen en ervaringsdeskundigen zijn ontwikkeld en aansluiten op het Nederlandse stelsel van verslavingszorg. In dit beleid moet onder andere zijn gespecificeerd:

 

- Hoe de aanvrager zich inspant om spelers te beschermen tegen onmatige deelname en kansspelverslaving;
- Hoe de aanvrager zich inspant om 18-24 jarigen extra te beschermen tegen onmatige deelname en kansspelverslaving;
Welke preventiemaatregelen en -voorzieningen zijn ingericht;
- Hoe preventie is verankerd in de bedrijfsvoering en cultuur,deskundigheid van de medewerkers en verantwoordelijkheidsstructuur;
- Hoe voorzien wordt in tijdige training en voldoende kennis, deskundigheid en vaardigheden bij leidinggevenden en medewerkers die belast zijn met verslavingspreventie.

 

> Gevraagd wordt om bewijsstukken van hierboven genoemde punten.

 

Reclame en marketing
De wet stelt voorwaarden aan reclame voor kansspelen. In het kader van de vergunningverlening wil de Ksa kennis nemen van het reclame- en marketingbeleid van de aanvrager. Daarin moet onder andere worden gespecificeerd:

 

- hoe verantwoordelijkheden zijn belegd;
- hoe wordt voorkomen dat reclame misleidend en agressief is;
- hoe wordt voorkomen dat wordt aangezet tot onmatige deelname;
- hoe wordt voorkomen dat reclame zich richt op kwetsbare groepen;
(indien van toepassing) de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van bonussen.

 

> Gevraagd wordt naar (een) bewijsstuk(ken) van het hierboven genoemde.

 

Consumentenbescherming
Er gelden wettelijke bepalingen voor de klantendienst en de klachtenregeling. Om voor een vergunning in het kader van de Wet Kansspelen op afstand in aanmerking te komen, moet door middel van bewijsstukken worden aangetoond op welke wijze de wettelijke bepalingen zijn uitgewerkt. Uit deze stukken moet tevens blijken dat de klantendienst en de klachtenregeling tijdig functioneel zijn.

Verder gelden er eisen aan de informatie die over het spelsysteem moet worden geboden.

 

> Gevraagd wordt om bewijsstukken van de hierboven genoemde punten.

 

Matchfixing
Als de Wet Kansspelen op afstand van kracht is, geldt voor vergunninghouders van sportweddenschappen de plicht verdachte gokpatronen te melden bij de Ksa. Verdachte gokpatronen kunnen duiden op matchfixing. Aangetoond moet worden hoe matchfixingrisico’s worden beheerst. Verder moet de aanbieder systemen en bijbehorende processen hebben om signalen die kunnen duiden op matchfixing, te detecteren en te melden.

 

> Gevraagd wordt om (een) bewijsstuk(ken) van de hierboven genoemde punten.

 

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme‎
Om voor een vergunning in het kader van de Wet Kansspelen op afstand in aanmerking te komen, moet een aanvrager aantonen dat er wordt voldaan aan de bepalingen die staan in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme‎ (Wwft). Deze wet bevat bepalingen over risicomanagement, cliëntenonderzoek, melden van ongebruikelijke transacties, bewaren van bewijsstukken en training. De Ksa heeft een Leidraad Wwft gepubliceerd. Hoewel deze nog niet specifiek is gericht op online aanbieders, kunnen kansspelaanbieders deze leidraad raadplegen voor handvatten op het gebied van de Wwft ten aanzien van kansspelen.

 

> Gevraagd wordt om een bewijsstuk dat aan de Wwft wordt voldaan.

 

Sanctiewet
Om voor een vergunning in het kader van de Wet Kansspelen op afstand in aanmerking te komen, moet een aanvrager aantonen dat er wordt voldaan aan de bepalingen die staan in de Sanctiewet. Sancties zijn internationale maatregelen naar aanleiding van een schending of bedreiging van de internationale vrede en veiligheid.

 

> Gevraagd wordt om een bewijsstuk dat aan de Sanctiewet wordt voldaan.

 

Uitbesteding
Een vergunninghouder mag in beginsel alle werkzaamheden uitbesteden, tenzij de wet zich hiertegen verzet. Dat is in ieder geval het geval bij de bestuursfunctie. Als er werkzaamheden zijn uitbesteed die verband houden met de organisatie van de vergunde kansspelen, geldt in ieder geval dat:

 

- Er een beleidsplan moet zijn waarin risico’s van de uitbesteding staan beschreven, hoe die worden voorkomen en hoe het optreden van risico’s wordt gemonitord;
Aangetoond moet worden dat de leverancier geschikt en betrouwbaar is en hoe dat is vastgesteld;

 

- Er een uitbestedingsovereenkomst moet zijn, waarin duidelijke afspraken staan over de uitbesteding. In ieder geval moet daarin zijn gewaarborgd dat de leverancier de wettelijke voorschriften nakomt en dat de Ksa toegang heeft tot alle relevante informatie. Deze overeenkomst moet aan de Kansspelautoriteit worden overgelegd;

 

- Er een compliance officer moet zijn die toezicht houdt op de uitbestede werkzaamheden;
Het uitbestedingsproces beheerst wordt en dat dit proces geen afbreuk mag doen aan naleving van de wettelijke voorschriften.


> Gevraagd wordt om bewijsstukken van hierboven genoemde punten.

 

Integriteit
Om voor een vergunning in het kader van de Wet Kansspelen op afstand in aanmerking te komen, moet de Ksa inzicht krijgen hoe een aanvrager omgaat met integriteitsrisico’s. De vergunninghouder zorgt ervoor dat er een integriteitsbeleid is, wordt toegepast en onderhouden. Dat moet onder meer gericht zijn op het onderkennen en voorkomen van fraude met en misbruik van het kansspelaanbod. Er moet sprake zijn van een actuele en systematische inventarisatie, analyse en evaluatie van integriteitsrisico’s. Onderdeel hiervan moet zijn de betrouwbaarheid van de leidinggevenden en van de personen op sleutelposities.

 

> Gevraagd wordt om bewijsstukken van de bovengenoemde punten.

 

Betaaltransacties
Aan betaaltransacties stelt de Wet op de kansspelen eisen. Om voor een vergunning in het kader van de Wet Kansspelen op afstand in aanmerking te komen, moet worden aangetoond dat aan deze eisen wordt voldaan. Hierbij wil de Ksa een procedureomschrijving zien. Ten minste moet worden omschreven:

 

- hoe het primaire betalingsproces verloopt;
- hoe daarover wordt gerapporteerd;
- hoe aan risicobeheersing wordt gedaan;
- wat er wordt gedaan als er een incident optreedt;
- hoe vervolgens wordt voorkomen dat een dergelijk incident nog een keer plaatsvindt.


> Gevraagd wordt om bewijsstukken van de hierboven genoemde punten.

 

Identificatie & verificatie
Om voor een vergunning in het kader van de Wet Kansspelen op afstand in aanmerking te komen, moet een kansspelaanbieder de identiteit (achternaam, voornaam, geboortedatum, adres en woonplaats) van een speler verifiëren. Met verifiëren wordt bedoeld dat de kansspelaanbieder moet vaststellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. De verificatie moet plaatsvinden aan de hand van een document, gegevens of inlichtingen uit een betrouwbare en onafhankelijke bron. Documenten die in elk geval voldoen zijn een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Pas als de verificatie is afgerond, mag de kansspelaanbieder de speler toegang verlenen tot het kansspelaanbod.

 

> Gevraagd wordt om aan te tonen dat er een verificatiemethode wordt gehanteerd waarmee de identiteit van de speler betrouwbaar kan worden vastgesteld.

 

Centraal Register Uitsluiting Kansspelen
De Wet Kansspelen op afstand voorziet in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). De Ksa ontwikkelt Cruks, dat op een later moment door de Ksa overgedragen gaat worden aan een beherende partij. De aansluitprocedure en de technische aansluitvoorwaarden worden op een later moment, maar ruim voor het van kracht worden van de Wet Kansspelen op afstand, bekend gemaakt. In de aanloop naar het daadwerkelijk van start gaan van Cruks, worden marktpartijen voorgelicht. In het proces wordt voorzien in een testperiode met marktpartijen.Deelnemen aan tests geeft geen voorsprong bij het verlenen van vergunningen door de Ksa: alle geïnteresseerde partijen hebben gelijke kansen.

 

>Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moet de aanvrager door middel van een aansluittest aantonen dat hij in staat is te controleren of een speler die van zijn kansspelaanbod gebruik willen maken, in Cruks staat geregistreerd. Als dat het geval is, moet de aanvrager in staat zijn de persoon in kwestie uit te sluiten.

 

Controledatabank
De Wet Kansspelen op afstand verplicht aanbieders van online kansspelen over een Controledatabank (CDB) te beschikken waar de Ksa toegang toe heeft. De Ksa kan hierdoor digitale gegevens van kansspelaanbieders inzien en toetsen of kansspelaanbieders zich houden aan bepaalde vergunningsvoorwaarden. De Ksa zal ruim voorafgaand aan de start van de aanvraagprocedure de technische specificaties voor de CDB en de verbinding met de Ksa bekendmaken.


> Bij een goede en volledige beschrijving over de opzet van de CDB komt een online aanbieder in aanmerking voor een vergunning. Om deze vergunning ook te mogen exploiteren, is een geslaagde performancetest bij de vergunningaanvraag een vereiste.

 

Meer Poker Nieuws
Pokeren.nl Poker Series

 

Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl