Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pokeren.nl

Artikel 1. algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Pokeren.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Pokeren.nl en de gebruiker. Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van Pokeren.nl en elke gebruiker die gebruik maakt van de website wordt geacht met de inhoud van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn;

2. De gedachte achter Pokeren.nl is om de gebruiker bekend te maken met het pokerspel in al zijn facetten. Gebruikers kunnen onderling van gedachten wisselen en gebruikers kunnen zaken die poker gerelateerd zijn, aanschaffen via de website.

 

Artikel 2. kopen via de website

1. De website bevat onder andere een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de gebruiker mogelijk te maken. Als Pokeren.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden zaken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Pokeren.nl niet;

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de gebruiker duidelijk is wat zijn/haar rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs, eventuele afleveringskosten, de wijze van betalen en de aflevering.

 

Artikel 3. de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de gebruiker van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Pokeren.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 4. retourzending

1. Bij de aankoop van zaken heeft de gebruiker de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na verzending van de zaak door Pokeren.nl;

2. Tijdens de bedenktijd ligt het risico van de zaak bij de gebruiker. Deze dient dus zorgvuldig om te gaan met de zaak en de verpakking. Hij/zij zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij de zaak wenst te behouden. Indien hij/zij de zaak wenst te retourneren, dient dat te geschieden met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Pokeren.nl;

3. Indien de gebruiker de zaak retourneert, komen de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening;

4. Indien de gebruiker een bedrag betaald heeft, zal Pokeren.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de zaak door Pokeren.nl terugbetalen.

 

Artikel 5. uitsluiting retourzending

Pokeren.nl kan zaken uitsluiten van retournering. Dit wordt bij de betreffende zaak aangegeven. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om zaken als: persoonlijke zaken, bijv. met naamsvermelding van de gebruiker op de zaak, bederfelijke zaken, kranten en tijdschriften, verzegelde zaken waarvan de verzegeling is verbroken etc.

 

Artikel 6. levering

1. Pokeren.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van zaken. Als plaats van levering geldt het adres dat de gebruiker aan Pokeren.nl kenbaar heeft gemaakt;

2. Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, zal Pokeren.nl zich inspannen om een vervangende zaak beschikbaar te stellen. Pokeren.nl zal dan contact opnemen met de gebruiker en in overleg treden hieromtrent.

 

Artikel 7. betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de gebruiker verschuldigde bedragen te worden voldaan bij het moment van koop/verkoop via een elektronische overboeking via de website van Pokeren.nl;

2. In geval van wanbetaling door de gebruiker zal Pokeren.nl de vordering op de gebruiker uit handen geven aan haar incassojurist, waarbij alle bijkomende kosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk, voor rekening van de gebruiker zullen zijn. De gebruiker is vanaf het moment van de wanbetaling ook de wettelijke rente verschuldigd.

 

Artikel 8: verwijzingen op de website

De website bevat een aantal externe links. Pokeren.nl kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe links.

 

Artikel 9: intellectuele eigendomsrechten

1. De website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van de website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Pokeren.nl;

2. Informatie die door gebruikers op de website is geplaatst, kan door Pokeren.nl te allen tijde worden gebruikt, zowel in het kader van de activiteiten van Pokeren.nl als voor andere huidige of toekomstige activiteiten.

 

Artikel 10: persoonsgegevens

Pokeren.nl gaat zorgvuldig om met de gegevens van gebruikers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Pokeren.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid/Vrijwaring

1. Hoewel Pokeren.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Pokeren.nl niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Pokeren.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie;

2. Pokeren.nl kan voorts niet aansprakelijk worden gehouden voor meningen van gebruikers van de website, vermeld op deze website, in blogs, mails, verhalen etc.;

3. Sommige informatie, beschreven op de website, is verkregen van derden. Deze informatie is volgens Pokeren.nl betrouwbaar, doch Pokeren.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden hieromtrent;

4. Nimmer kan Pokeren.nl aansprakelijk gesteld worden voor welke vermeende schade dan ook die de gebruiker van de website meent te hebben als gevolg van het gebruik van de website. Ook kan Pokeren.nl niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten op de website, onderbrekingen van de website, bezettonen, vertraagde diensten, verwijderde bestanden, virussen, diefstal of wijziging van de computer van de gebruiker als gevolg van het gebruik van de website;

 

Artikel 12: algemene bepalingen

1. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen waarmee, zover als rechtens mogelijk is, aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte wordt gegeven;

2. Pokeren.nl heeft het recht om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. Indien men het gebruik van de website voortzet na een of meer wijzigingen in de algemene voorwaarden, impliceert dit dat men deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt;

3. In het geval een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Pokeren.nl worden overgedragen aan een derde, heeft Pokeren.nl het recht om de inhoud van de website, inclusief de door de gebruikers van de website verstrekte gegevens, eveneens aan deze derde over te dragen;

4. Op alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. Deze geschillen worden beslecht door de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.Pokeren.nl Poker Series

 

Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl